Am intrat bine de tot în anul 2022 și se cuvine să ne acordăm un moment de zăbavă pentru o privire retrospectivă, deoarece, luând aminte la ceea ce a fost, să înaintăm mai mult și mai bine de aici înainte.

Perspectiva biblică liniară asupra timpului nu poate fi identificată cu marșul modern al istoriei. Celebra paradigmă iluministă a progresului vede istoria ca pe o săgeată trasă din trecut spre viitor. Mintea modernă „privește în perspectivă”, sau „privește înainte” așteptând zilele care vor veni, „face progrese” către vremuri mai bune și întoarce spatele timpurilor trecute.

Educația noastră sugerează un lucru incitant de diferit. Stăm pur și simplu în mijlocul curentului istoric, cu spatele către viitor și cu fața spre trecut.

Să parcurgem principalele capitole de venituri și chel­tuieli ale bilanțului, comparând ultimii doi ani ai exerci­țiului financiar.

Venituri

În tabelul de mai jos este prezentată situația intrărilor zecimilor colectate în anul 2021 la nivel de Uniune, în comparație cu anul 2020.

Creșterea absolută a zecimilor în anul 2021 față de anul 2020 per total Conferințe este de 13.146.181 lei, iar în procente este de 13,41%. Ținând cont de procentul mediu al inflației, care a fost de 5,1% (în anul 2020, inflația a fost de 2,6%), zecimea medie actualizată a crescut cu 7,62% în anul 2021 față de 2020.

Zecimea medie pe membru în Uniunea de Conferințe a crescut și a fost de 1.801 lei/an, sau 150 lei/lună, și reflectă credincioșia membrilor față de Dumnezeu.

La intrările de zecime raportate în euro, se observă o creștere de 2.328.560 euro în anul 2021 față de anul 2020, cu o fluctuație a cursului valutar de la 4,8371 lei (*curs mediu leu/euro în anul 2020) la 4,9204 lei (*curs mediu leu/euro în anul 2021).

În tabelul următor este prezentată situația intrărilor darurilor colectate în anul 2021 la nivel de Uniune:

Darul pentru Misiunea Globală are ca destinație lucrarea mondială și este trimis către Conferința Generală.

Darul pentru Radio Mondial are ca destinație lucrarea postului de radio Vocea Speranței.

Darul Misiune pentru tineret este transferat către Diviziune, având ca destinație lucrarea pentru tineret.

Darul pentru Libertate religioasă revine Departamentului Libertate religioasă din cadrul Uniunii Române, având ca destinație proiectele desfășurate de acesta.

Darul ADRA este destinat ajutorării semenilor prin proiectele desfășurate de ADRA România.

Darul pentru Misiune Mondială are ca destinație lucrarea mondială și este trimis către Conferința Generală.

Darul pentru Centrul Media Adventist susține lucrarea prin Radio și TV din România.

Darul pentru Săptămâna de Rugăciune aparține lucrării misionare mondiale.

Darul Școlii de Sabat aparține lucrării misionare mondiale.

Darul Sabatului al 13-lea revine lucrării mondiale.

Darul de Mulțumire revine lucrării mondiale.

După cum se poate remarca, în prezent, 100% din fondurile Darul Săptămânii de Rugăciune, Darul Școlii de Sabat, Darul Sabatului al 13-lea și Darul de Mulțumire susțin lucrarea misionară mondială. În acest mod, în anul 2022, suntem integrați complet în sistemul financiar al bisericii mondiale.

Darul pentru Educație rămâne la nivelul Conferin­țelor, pentru susținerea sistemului educațional, împreună cu procentul de 1% din zecime.

Comparând nivelul de dăruire al anului 2021 cu cel al anului 2020, remarcăm o creștere de 2.940.527 lei (total daruri 2021: 9.728.871 lei – total daruri 2020: 6.788.344 lei) sau, procentual, o creștere de 43,32%.

Susținere financiară a Diviziunii pentru proiectele din România: În anul 2021 am primit de la Diviziune pentru susținerea lucrării misionare din România următoarele sume:

Astfel, totalul sumelor primite din partea Diviziunii în anul 2021 a fost de 2.328.545 euro.

Darurile pentru bugetul bisericilor locale

Darul pentru bugetul bisericilor locale cuprind sumele oferite pentru construcția caselor de rugăciune, întreținerea acestora, proiectele de evanghelizare locală, ajutorarea celor săraci și diverse alte proiecte desfășurate la nivel local. La nivel național, aceste daruri se ridică la suma de 25.140.308 lei.

Tabelul următor prezintă situația construcțiilor caselor de rugăciune. La sfârșitul anului 2021 aveam 3 case de rugăciune inaugurate și 59 în construcție. Pentru 2022 se preconizează demararea a 9 proiecte noi de construcție și finalizarea a 16 din cele începute anterior.

CHELTUIELI

În prezent, Conferințele, din zecimea totală încasată (111.208.522 lei în 2021), transferă la Uniune 10% pentru Diviziune și 10% pentru Uniune. Uniunea transferă la Diviziune cei 10% (11.120.852 lei) plus 1% pentru Conferința Generală (1.112.085 lei) și, la rândul ei, din zecimea încasată direct la Uniune (958.589 lei în 2021), transferă la Diviziune 10% (95.859 lei) plus 1% pentru Conferința Generală (9.586 lei). Pe lângă acest procent, în anul 2021, Uniunea de Conferințe a alocat Centrului Media Adventist un procent de 15% din zecimea primită (1.668.128 lei). Această hotărâre a fost luată pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2017. În luna noiembrie a anului trecut s-a votat menținerea procentului din zecime către CMA la 2% de la Conferințe și 1,5% de la Uniunea Română pentru următorii cinci ani (2021–2025).

Din fondurile rămase, pe parcursul anului 2021 s-au efectuat următoarele cheltuieli:

Cheltuieli de personal – 4.339.271 lei

Cheltuieli administrative și generale – 925.060 lei

Cheltuieli departamentale – 2.113.090 lei

Alte cheltuieli departamentale – 1.942.999 lei

În anul 2021, cheltuielile cu salariile se încadrează în procentul recomandat – 35,92%.

Pentru instituțiile bisericii au fost efectuate următoarele subvenții:

Subvenție EVS – 49.564 lei Subvenție Asociația Exploratorilor, Sola Scriptura, ASEF, ACL, ASE și SUP – 350.815 lei.

REVIZIA

În fiecare an, comunitățile, instituțiile și organizațiile bisericii sunt supuse procesului de verificare pentru a se asigura corectitudinea și transparența înregistrării fondurilor. În anul 2021 s-a remarcat faptul că regulamentul financiar este aplicat corect, iar situațiile în care s-au constatat abateri au fost reduse. Rapoartele de revizie la nivelul comunităților au înregistrat puține probleme. Situația centralizată se află în anexă.

Concluzii revizie:

1. În anul financiar 2021, au fost verificate la nivelul Uniunii Române un număr de 1.140 de comunități și grupe, ceea ce reprezintă un procent de 98,19% din totalul comunităților și grupelor Bisericii AZȘ din România.

2. În cazul a 33 de comunități și grupe (2,84%) s-au semnalat erori de calcul și înregistrare în conducerea evidențelor financiare la bugetele locale, erori nesemnificative care au fost corectate la recomandarea revizorilor.

3. Soldul bugetului de casă a fost insuficient în cazul a 8 comunități și grupe, ce reprezintă un procent de 0,69%.

4. Cu excepția perioadei în care bisericile au fost în­chi­se din cauza pandemiei, colectele speciale au fost efec­tuate în toate bisericile.

5. Evidențele contabile la nivelul comunităților sunt în general bine conduse de către trezorieri, excepție făcând 14 grupe și comunități mici. În aceste cazuri, revizorii de la nivelul conferințelor au făcut recomandări și i-au instruit pe casieri.

6. Sumele destinate conferințelor au fost depuse cu credincioșie de către trezorierii bisericilor locale.

7. Apreciem efortul persoanelor responsabile pentru colaborare și asigurarea controlului intern la nivel optim.

AUDIT – Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Fără rezerve.

CONCLUZII

După această retrospectivă, putem spune că trecutul are un viitor și, privind spre trecut, înaintăm sub conducerea lui Dumnezeu. Domnul Și-a condus poporul și este gata să-Și încheie prin copiii Săi lucrarea finală de proclamare a soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14 și a celei a îngerului al patrulea, din Apocalipsa 18, chemându-i pe oameni să iasă din confuzie la lumina deplină a adevărului biblic.

Ne aducem aminte de făgăduințele pline de putere din cartea Schițe din viața mea, unde, aducându-și aminte de modul în care Dumnezeu a condus această mișcare în primele ei zile, la pagina 196, Ellen White scria: Când retrăiesc istoria noastră, parcurgând fiecare pas al progresului până în situația de acum, pot spune: Lăudat fie Dumnezeu! Când văd ce a făcut Domnul, sunt plină de uimire și de încredere în conducerea lui Hristos. Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor, decât de a uita felul în care ne-a condus Domnul și lecțiile pe care ni le-a oferit El în istoria noastră.”

Emil Jigău, trezorier al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România