Péntek.

Szexualitás és keresztény életstílus

Nem volt benne biztos, hogyan történhetett meg, de megtörtént. Monica1 hetednapi adventista családban nevelkedett, és természetes volt számára, hogy keresztény elvek alapján élje az életét. Aztán megismerkedett Markkal, egy diáktársával az adventista egyetemen. Sok időt töltöttek együtt, gyakran kettesben, egyik dolog vezetett a másokhoz, amíg intim, közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatban nem találták magukat.

Monica tudta, hogy a Biblia mit tanít a házasságon kívüli szexuális aktussal kapcsolatban. Gyakran próbálta elhallgattatni a lelkiismeretét a következő gondolattal: „Hogy lehet valami helytelen, ami ennyire jó érzés?”

Mark és Monica nincsenek ezzel egyedül. Az USA Egészségügyi Statisztikai Központjának adatai szerint az Egyesült Államokban a 15 és 44 év közötti nők 88,8%-a, valamint a 20 és 44 év közötti férfiak 89,9%-a számolt be arról, hogy részt vett házasság előtti nemi aktusban2. A nők első szexuális élménye átlagosan 17,3 évre, míg a férfiaké 17,0 évre tehető3.

Természetesen a házasság előtti szex csak az egyike a Szentírásban tiltott számos szexuális jellegű bűnnek. Mindazonáltal sokan tűnődnek azon, hogy hogyan lehet valami helytelen, ha jó érzés. Mi a kapcsolat a szexualitás és a keresztény életstílus között?

A Biblia útmutatása

A Biblia számos helyen beszél a szexről és a szexualitásról, és útmutatóként szolgál az egészséges szerepekhez és kapcsolatokhoz. A Biblia első öt könyve szabályozza a szexuális aktivitást, és meghatározza a szexuális szerepeket.

A prófétai irodalom nemi élettel kapcsolatos metaforákat használ, amikor bejelenti Isten ítéletét azok ellen, akik megtörték szövetségét. A bölcsességirodalom különbséget tesz a bölcs és a bolond szexuális magatartás között, és ezzel kapcsolatos jelképeket használ a bölcsesség jellemzésére. Az evangéliumok Jézus szavainak és tetteinek felidézésével formálják a Megváltó követőinek szexuális magatartását és hajlamait. Pál levelei is foglalkoznak a szexuális élet konkrét kérdéseivel. A Jelenések könyve szintén tartalmaz ilyen jellegű hasonlatokat és útmutatást.

Ennyi ihletett információval a birtokunkban jobban tesszük, ha tanulmányozzuk útmutatásait, odafigyelünk a figyelmeztetésekre, és igényeljük az Istentől származó áldásokat.

A teremtéskor Isten az embereket jól elkülöníthető nemi identitással ruházta fel: „férfivá és nővé teremté őket” (1Móz 1:27). Ádámot a föld porából alkotta, Évát pedig Ádám bordájából, felfedve ezzel a közelséget, amiben osztoztak.

„Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett” – mondta Ádám. – „Ezért elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testté lesznek. És az ember és a felesége mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyellték” (1Móz 2:23–25, ÚRK).

„Egy testnek” lenni magában foglalja két különálló ember szívének, elméjének és lelkének egybeolvadását. Fizikai, mentális, érzelmi és spirituális egység tartozik hozzá, összhangban emberi természetünk holisztikus jellegével.

Jézus megerősíti, hogy a házasság elválaszthatatlan szövetség egy férfi és egy nő között (Mt 19:4–6). Ezt a szövetséget arra rendelte a Teremtő, hogy örömöt, élvezetet és fizikai teljességet biztosítson. És míg a Biblia beszél a házasság intimitásáról, mellette részletezi a szexualitás helytelen kifejezési módjait, és azoknak a negatív hatását az emberekre és a társadalomra. Figyelmezteti az embereket olyan pusztító szexuális magatartásformákra, mint a paráznaság, házasságtörés, homoszexuális intimitás, vérfertőzés és poligámia.4 Mivel ezek a gyakorlatok felforgatják Isten csodás célját az emberi szexualitással, figyelmeztet minket, hogy ne vegyünk részt bennük (1Thessz 4:3–5; Róm 1:26–27; 1Kor 6:9–11).

Isten adta identitás

A szexualitás identitásunk szerves része. „A személyes identitásnak és a közösségi életnek alapvető szerepe van a bibliai időkben éppúgy, mint napjainkban.”5 Az önmagunkról való tudat elengedhetetlen ahhoz, hogy másokhoz és a körülöttünk lévő világhoz helyesen viszonyuljunk. A Szentírás tisztán kinyilatkoztatja azt, hogy kik vagyunk, és hogyan kellene élnünk.

Az Édenkertben Isten két identitásjelet adott gyermekeinek: (1) A szombatot, ami arra emlékeztet minket, hogy Ő a mi Urunk és Teremtőnk; (2) a személyiségünket, amit férfinak vagy nőnek teremtett, Isten képére. Ezek a jegyek mindig alapvetőek lesznek emberi identitásunkban.

David Thomas a „Szexualitás, mint valami szent dolog” című cikkében kiemeli: „Mivel a szexualitás része a belső területnek, ahol szent dolgokat őrzünk, ezért ha nem tiszteljük eléggé, és hanyagul, hétköznapi módon bánunk vele, az egyén azt érezheti, hogy értéktelen, megrontott lett.”6

Maradandó hatások

Ez történt Markkal és Monicával is. Szenvedélyes románcuk közben izgalom és érzéki örömök kísérték tiltott szerelmüket. De később bűntudatot, megbánást, félelmet, lelkifurdalást tapasztaltak, és elváltak útjaik; azonban olyan sebeket kellett tovább hordozniuk, amelyek hatással voltak legbelsőbb énjükre, károsították az énképüket és a másokkal való kapcsolataikat. A gyógyulás csakis azáltal történhetett, hogy megbánták bűneiket, és visszatértek Istenhez.

A szexuális hűtlenség egy klasszikus bibliai példáját találhatjuk Dávid és Betsabé történetében, 2Sámuel 11. fejezetében. Isten bőségesen megáldotta Dávidot, a királysága pedig megerősödött. Azonban a vágyakozás és hűtlenség bűnei miatt, amiket gyilkosság követett, Dávid a bánat szakadékába zuhant, amiből soha nem épült fel teljesen, bár mélyen megbánta bűneit, és el is nyerte Isten bocsánatát (Zsolt 51:32).

Hasonlítsuk össze Dávid élményét a Józsefével, aki amikor majdnem elsöprő erejű csábítással találta szemben magát, felkiáltott: „Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és [hogyan] vétkezném az Isten ellen?” (1Móz 39:9). Józsefet becsületessége, tiszta lelkiismerete és Istenbe vetett bizalma átsegítette a sötét napokon a megmenekülés, a tisztesség és megbékélés világosságára.

Isten tervének követése

Isten szándéka nem az volt, hogy megtapasztaljuk a tiltott és természetellenes szexuális kapcsolatokból származó számos negatív következményt. Arra figyelmeztet, hogy a tisztátalan gondolatok is károsak (Mt 5: 28), ahogyan a pornográfia is minden formájában az (Zsolt 101:3).

„Kerüljétek a paráznaságot” – mondja nekünk. – „Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik” (1Kor 6:18).

Ezért Isten az általunk tanúsított szeretete és gondviselése folytán ismertette velünk, hogyan élhetjük a legteljesebb életet, ezért adott tiszta útmutatást, bizonyítva, hogy törődik az életünk e személyes és privát területével. Azzal, hogy tervét követjük, befogadóvá válunk minden gyönyörre, amit adni szeretne. Azok számára, akik házasok, beletartozik ebbe a szexuális intimitás öröme is. Azonban akár egyedülállók vagyunk, akár házasok, elégtételt és biztonságot nyerhetünk annak tudatából, hogy Isten saját képére teremtett minket; csodálatos és kielégítő terve van az életünkre nézve, és a legmélyebb vágyainkat is be fogja teljesíteni.

Gondolatok az imádsághoz:

1. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a személyes azonosságtudat és a szexualitás?

2. Mi Isten célja az emberi szexualitással?

1. A neveket megváltoztattam.

2. National Survey of Family Growth, National Center for Health Statistics, www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/p.htm.

3. Uo.; www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/s.htm#sexualactivity.

4. „Guidelines for the Seventh-day Adventist Church in Responding to Changing Cultural Attitudes Regarding Homosexual and Other Alternative Sexual Practices,” 2014. április 17-én, https://tinyurl.com/https-www-adventist-org-arti.

5. Barry L. Bandstra and Allen D. Verhey, „Sex, Sexuality” International Standard Bible Encyclopedia, szerk.

6. Geoffrey W. Bromiley, rev. kiad. Grand Rapids, 1988, Eerdmans. 4. köt., 429. o.

7. David E. Thomas, „Sexuality as Something Sacred” [A szexualitás: szent]. Adventist Review, 2013. június 20. 26. o.

Gina Wahlen szerkesztői és projekt­menedzseri munkakörben dolgozik a Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciájának elnökségén (Silver Spring, Maryland, Egyesült Államok).