Kedd.

Isten egészségügyi elvei szerint élni

Egy jobb világra, egy jobb életre lettünk teremtve. Amikor Isten megalkotta ezt a világot, és az emberiséget mindennek a közepébe helyezte, „látta, hogy minden, amit teremtett, ímé, igen jó” (1Móz 1:31). Isten úgy tervezte a világot, és benne az életet, hogy tökéletesen jó legyen. Olyan életre lettünk teremtve, amelynek minden tevékenységében, gondolatában és érzésében Isten jóságát tükrözzük, hirdetjük, ünnepeljük és élvezzük. Ez volt, és a mai napig is ez Isten szándéka és vágya az életünkre nézve ebben a világban.

De valami elromlott.

A bűnbeesés

Az Édenkertben Ádám és Éva úgy döntött, eltérnek attól az élettől, amelyet Isten tervezett nekik. Tetteik saját létezésüket és a teremtés többi résztvevőjét is elképzelhetetlen fájdalomba és szenvedésbe taszították. Ha hallgattak volna Istenre, és hűségesek lettek volna hozzá, az összes gonoszság, ami ezt követte, elkerülhető lett volna. De ők magukban hittek Isten helyett, és az ördögre hallgattak. Azóta az emberiség története nem szól másról, mint az Isten tervével szembeni hűtlenségről, a vele szembeni bizalmatlanságról, fájdalomról, szenvedésről és halálról.

A megváltás

Isten azonban nem hagyott minket magunkra, hanem folyamatosan próbál elérni minden embert a világon. Szándéka és vágya, hogy a jóság uralkodjon ebben a világban, a mai napig változatlan, de a gonosznak az a küldetése, hogy megtámadjon mindent, ami az Istené – mindent, amit teremtett, mindent, ami jó, mindent, ami élet. E nagy küzdelem közepette élünk Krisztus és Sátán, a jó és a gonosz, az élet és a halál között. Krisztus arra törekszik, hogy megmentsen, míg az ördög arra, hogy pusztítson. Mindannyian voltunk már áldozatai a gonosz támadásainak. Mindannyian tévelyegtünk már és jártuk a magunk útját (Ésa 53:6). De a gonosz bárhova megy, hogy romboljon, Isten már ott van, hogy megkeressen és megtartson (Lk 19:10). Isten nem hagyott magunkra sem minket, sem a világot.

„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővelkedjenek” (Jn 10:10)1, mondta Jézus. Küldetése az volt, és ma is az, hogy szembeszálljon és legyőzze az ördög gonoszságát, aki „csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (10. vers). Krisztus küldetése ezen a földön az élet, sőt a bővelkedő élet megteremtése. A gonosz célja a halál. Nincs élet a gonoszságban. A gonoszságban csak halál van.

Az élet csakis Krisztusban rejlik. Élet csak abban lehet, ami jó. Az élet – a bővelkedő élet – egyedül úgy érhető el, ha hűségesek vagyunk Isten tervéhez, amit a világnak szánt, és az általa eltervezett élethez.

Az ördög a kezdetek óta „hazug és hazugság atyja” (Jn 8:44). Mesteri ravaszságával meggyőzte a nőket és férfiakat, hogy amit ő kínál, az jobb, kívánatosabb, izgalmasabb, kielégítőbb. Jónak tünteti fel azt, ami rossz, bűnös és gonosz. Úgy téveszt meg minket, hogy elhiteti: amit ő ajánl, az szabaddá tesz minket, és hozzáad az életünkhöz, míg amit Isten ad, az korlátoz, és elvesz az életünkből.

De ez hazugság. Igaz, valódi élet csak abban rejlik, amit Isten alkotott és megáldott. Csak az elégíti ki valódi szükségleteinket és legmélyebb vágyainkat, amit Isten ad.

„Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek” (Zsolt 84:12). Isten az egyetlen, aki életet adhat, megtarthat és gyógyíthat. Egyedül Ő, aki létrehozta az életet, tudja előírni, hogy mi a jó. A Biblia az Ő kinyilatkoztatása az emberiség számára arra vonatkozóan, hogy mi a jó. Az elveket – amikre a Szentlélek vezet rá, hogy azok alapján éljünk, amikor imádságos lélekkel olvassuk és elmélkedünk a Szentíráson – Isten pontosan azért írja elő neked és nekem, hogy a legjobb életet élhessük, ami ezen a földön lehetséges. A teremtés történetétől az „új ég és új föld” (Jel 21:1) ígéretéig, Mózes első könyvétől a Jelenésekig „megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó…!” (Mik 6:8). Semmi jót nem tartott vissza tőlünk.

Miközben a jó és gonosz közt tomboló konfliktus közepette élünk, és visszaemlékezünk az Édenre, valamint vágyódunk a mennybe, nap mint nap gyógyulásra és megújulásra van szükségünk. Isten előírta, hogyan kellene élnünk, Ellen White pedig A nagy Orvos lábnyomán című könyvében ennek az életvitelnek az alapelveit fejtegeti. Ezt írja: „Tiszta levegő, napfény, mértékletesség, pihenés, testedzés, megfelelő táplálkozás, a víz használata, Isten erejébe vetett hit – ezek az igazi gyógyszerek.”2

Az egészséges élet ezen elveit azonban sokan támadják. Ellen White a következőt tanácsolja: „Minden olyan szokás bűn, amely rombolja a testi, szellemi és lelki energiát, ezzel szemben az egészség helyreállhat azoknak a törvényeknek való engedelmesség által, amelyeket Isten az egész emberiség javára alkotott.”3 Majd így folytatja: „Tegyük világossá, hogy Isten parancsolatainak útja az élet útja! A természet törvényeit Isten állította fel, de Isten törvényei nem önkényes követelmények. A törvény – mind a fizikai, mind az erkölcsi – minden egyes »ne tedd!« parancsa egy-egy ígéretet is rejt magában. Ha engedelmeskedünk, áldás kíséri lépteinket. Isten soha nem kényszerít arra, hogy helyesen cselekedjünk, de meg akar óvni a rossztól, és rá akar nevelni arra, ami jó.”4

Ahogy Izrael népe az ígéret földjének határánál állt, Mózes próbára tette őket. Megpróbálta rávenni őket a helyes döntésre:

„Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útjain, és tartsd meg az Ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál … válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod! Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá, mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt” (5Móz 30:15–20).

Ma mi is egy másik ígéret földjének határánál állunk. Az utolsó napokban élünk, mielőtt eljön „egy új ég és egy új föld” (Jel 21:1). Mindannyiunk számára nap mint nap így szól a kihívás és a kérés: Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá! Ha ezt megfogadjuk, tudni fogjuk, mi a helyes, és így választhatjuk az életet.

Gondolatok az imádsághoz:

1. Életed mely területén érzed leginkább a gonosz támadásait?

2. Milyen változást vár el Isten az életviteledben, hogy teljesebb életet élvezhess?

3. Hogyan kérhetsz erőt Istentől és támogatást a társaidtól, amikor elhatározod, hogy változásokat fogsz bevezetni az életedben?

1. Ha másként nem jelöljük, a tanulmány minden bibliaszövege a Károli fordításból való.

2. Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 79. o.

3. Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 68. o.

4. Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 69. o.

Torben Bergland, M. D., a Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája Egészségügyi Szolgálatok Osztályának társigazgatója