Tipărire

Putere pentru a încheia lucrarea

 

Proclamarea soliilor celor trei îngeri

 

TED N. C. WILSON¦Sabat dimineață 

Ted wilsonTrăim nişte timpuri uimitoare. Cei care sunt la curent cu profeţia biblică şi cu evenimentele atât din interiorul, cât şi din afara Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea îşi dau seama că Dumnezeu face ceva neobişnuit. Eu cred din toată inima că Isus vine curând! Deşi, niciodată, nimeni nu ar trebui să prezică o dată exactă pentru aceasta, în Biblie ne-au fost date semne care arată evenimentele care vor precede revenirea Domnului şi care ne arată că timpul acela este acum!

Aşa cum ştiţi, Biblia şi Spiritul Profetic cheamă la redeşteptare şi reformă, care înseamnă împlinirea instrucţiunilor de pregătire pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru a putea primi ploaia târzie a Duhului Sfânt, aşa cum este prezis în Ioel 2, Osea 6 şi Faptele apostolilor 2. Instrucţiunile respective sunt frumos schiţate în 2 Cronici 7:14. Aceste cuvinte ne sunt adresate nouă, celor de astăzi: „Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” Atunci când ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt, rugându-ne stăruitor pentru călăuzirea Sa, căutând Cuvântul Său, renunţând la agenda noastră personală şi lăsându-L pe Dumnezeu să ne conducă la adevăr, El ne va auzi, ne va ierta şi ne va vindeca. Ne va aduce într-o relaţie mult mai strânsă cu El, astfel încât să putem ajuta la încheierea lucrării Sale de pe pământ.

 Rugaţi-vă aşa cum nu v-aţi mai rugat niciodată până acum! Dumnezeu ne cheamă la o relaţie reîmprospătată şi reformată, astfel încât să fim pregătiţi să proclamăm mesajul profetic pe care El ni l-a încredinţat, ca biserică a rămăşiţei. Înţelegerea profetică adventistă de ziua a şaptea a cărţilor Daniel şi Apocalipsa ne ajută să păstrăm un cadru teologic unitar, dându-ne un scop, o identitate şi o viziune mai clară cu privire la misiunea noastră mondială.

În acest timp, Dumnezeu ne cheamă să vestim soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14. Dacă a fost vreodată un timp pentru această înţelegere unică a mesajului profetic adventist de ziua a şaptea într-o epocă seculară, acel timp este acum.

Primeşte. Crede. Trezeşte-te.

Pentru a le proclama însă, trebuie ca, mai întâi, să asimilăm noi înşine aceste mesaje, primindu-le, crezându-le şi fiind treziţi, redeşteptaţi, de ele. Cum ne pot redeştepta aceste solii speciale?

Pe măsură ce le asimilăm, ele ne schimbă. Mesajele celor trei îngeri sunt pline de lumină şi, când devin parte din noi, ele strălucesc prin noi ca o lumină pentru ceilalţi. Atunci înţelegem cât de vital de adevărate sunt aceste mesaje şi, pentru că Îl iubim pe Dumnezeu, vrem să le împărtăşim şi altora acest adevăr care schimbă viaţa.

Aceasta este însărcinarea pe care ne-a dat-o Isus Însuşi, aşa cum este prezentată în Apocalipsa 14. Este o misiune încredinţată poporului rămăşiţei – o lucrare care nu i-a fost dată nimănui altcuiva.

În Mărturii, ni se spune că „într-un anumit sens, adventiştii de ziua a şaptea au fost trimişi în lume ca veghetori şi purtători de lumină. Lor le-a fost încredinţată ultima avertizare pentru o lume care piere. Asupra lor străluceşte lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor li s-a dat de îndeplinit o lucrare de cea mai mare importanţă – proclamarea primei, a celei de-a doua şi a celei de-a treia solii îngereşti. Nu există nicio altă lucrare de o asemenea importanţă. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenţia”1.

Soliile celor trei îngeri

Primii credincioşi adventişti au predicat solia revenirii lui Isus în anul 1844 şi au trecut prin Marea Dezamăgire, aşa cum era profetizat în Apocalipsa 10. Cu toate acestea, lucrarea lor nu era completă. Mai era o solie, un mesaj pe care Dumnezeu voia ca ei să îl transmită lumii. Acest mesaj se împarte în trei părţi şi este prezentat în Apocalipsa 14:6-12.

Prima solie: Solia primului înger (versetele 6 şi 7) proclamă Evanghelia veşnică, mântuirea prin neprihănirea şi prin harul lui Hristos – puterea Sa de îndreptăţire şi de sfinţire. Îngerul anunţă că a venit timpul judecăţii şi îi cheamă pe oameni înapoi la adevărata închinare faţă de Dumnezeu şi la a-L recunoaşte pe El ca fiind Creatorul.

Chemarea de a ne închina lui Dumnezeu şi de a-L recunoaşte ca fiind Creatorul aşază, în mod automat, asupra oamenilor responsabilitatea de a respecta sfinţenia Sabatului – a şaptea zi a săptămânii –, pe care Dumnezeu Însuşi l-a pus deoparte ca memorial al creaţiei Sale.

În timpul de strâmtorare care va precede imediat revenirea lui Isus, Sabatul zilei a şaptea va fi principalul motiv de conflict. Ellen White scria: „Sabatul va constitui proba cea mare a credincioşiei, căci el este adevărul pus în discuţie în mod deosebit. Când va fi adusă încercarea finală asupra oamenilor, se va trage linia de demarcaţie dintre cei care Îl slujesc pe Dumnezeu şi cei care nu-L slujesc.”2

Să te închini Dumnezeului-Creator înseamnă că trebuie să ai dispoziţia de a respinge teoriile false cu privire la originea vieţii, inclusiv evoluţia. Este imposibil să crezi în evoluţia teistă sau generală în timp ce spui că Dumnezeu este Creatorul cerului şi al pământului şi a tot ce are viaţă. Luaţi poziţie cu fermitate pentru adevărul conform căruia Dumnezeu a creat această lume prin Cuvântul Său, în şase zile literale, consecutive, de origine recentă, încheind săptămâna cu acelaşi Sabat minunat de care ne bucurăm şi noi la fiecare şapte zile.

A doua solie: Solia celui de-al doilea înger, care se găseşte în versetul 8 şi anunţă căderea Babilonului, a fost prezentată pentru prima dată în vara anului 1844. Pentru că acest anunţ urmează cronologic, în profeţie, după proclamarea judecăţii şi pentru că bisericile cărora li se aplică acest mesaj erau cândva curate, aici Babilonul se referă la bisericile care au respins avertizarea cu privire la judecată.

Această a doua solie: „A căzut Babilonul” este repetată în Apocalipsa 18:1-4. Poporul lui Dumnezeu care se află încă în Babilon este chemat să iasă de acolo, astfel încât să nu se facă vinovat de a fi participat la păcatele lui şi să nu aibă parte de plăgile care urmează să cadă asupra lui. Aşadar, Babilonul este constituit din bisericile care învaţă multe dintre rătăcirile teologice care s-au transmis prin biserica Evului Mediu.

A treia solie: Mesajul celui de-al treilea înger, prezentat în versetele 9-11, conţine o avertizare clară: nu vă închinaţi fiarei şi icoanei ei şi nu primiţi semnul ei. A face acest lucru va conduce la distrugere. Conţinutul celei de-a treia solii se bazează pe profeţia din capitolul precedent, Apocalipsa 13. Fiara reprezintă biserica apostată. Al doilea animal din acest capitol, care reprezintă Statele Unite, este cel care face icoana fiarei. O definiţie a icoanei este dată la pagina 443 din Tragedia veacurilor.

Suntem atât de recunoscători pentru libertatea religioasă garantată de atât de multe ţări, inclusiv Statele Unite. Însă, conform profeţiei biblice, vine timpul când libertatea noastră religioasă va fi restrânsă, iar bisericile vor controla guvernul într-o asemenea măsură, încât acesta va da legi care vor împlini dorinţele bisericilor apostate.3

Semnul fiarei – păzirea unei alte zile decât Sabatul zilei a şaptea – este o instituţie care impune clar autoritatea fiarei. O biserică mondială se laudă cu îndrăzneală că a schimbat Sabatul zilei a şaptea, instituit la creaţie, din sâmbătă în duminică. Alte biserici susţin că se închină duminica în amintirea învierii lui Hristos. Niciuna dintre poziţiile acestea nu se întemeiază pe Scriptură. Prin urmare, este îndepărtată recunoaşterea datorată Creatorului.

Un efect puternic

Liderii religioşi apostaţi nu vor fi în stare să infirme dovezile biblice cu privire la sfinţenia sâmbetei ca Sabat, iar lucrul acesta îi va umple de furie. Ca urmare, păzitorii Sabatului vor fi persecutaţi şi întemniţaţi. În mijlocul tuturor acestor evenimente, proclamarea celei de-a treia solii va avea un efect nemaiîntâlnit până atunci. Oamenii vor vedea că profeţiile din Daniel, Matei, Marcu, Luca, Apocalipsa şi din alte cărţi ale Scripturii se împlinesc exact aşa cum au spus păzitorii poruncii că se va întâmpla. Realizarea chipului fiarei şi aplicarea legii duminicale vor conduce la ruina naţională şi internaţională.

Cei care se ţin strâns de Mântuitorul lor şi care refuză să abandoneze adevărurile conţinute în soliile celor trei îngeri îşi dau seama că trebuie să-şi facă datoria de a prezenta aceste solii, lăsând rezultatele în seama lui Dumnezeu. Citim că ei vor avea „feţele luminate” şi „se vor grăbi, din loc în loc, pentru a vesti solia din cer. [...] Se vor face minuni, bolnavii vor fi vindecaţi şi semne şi minuni îi vor însoţi pe credincioşi. [...] În felul acesta, locuitorii pământului vor fi puşi în faţa unei hotărâri.”4

Un viitor extraordinar

Cei care studiaţi Daniel şi Apocalipsa, acesta este viitorul extraordinar în care eu şi voi am fost chemaţi să ajutăm la încheierea măreţei lucrări a lui Dumnezeu, proclamând aceste solii pline de putere! Doar bizuindu-ne cu totul pe Isus şi pe neprihănirea Sa, precum şi pe puterea Duhului Sfânt, vom fi în stare să realizăm ceva. Dumnezeu ne pregăteşte pentru ceva neobişnuit care va avea loc în curând – revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt –, astfel încât să fim redeşteptaţi şi pregătiţi să proclamăm plini de curaj aceste mesaje uimitoare.

Dumnezeu schimbă inimile celor care aud acest minunat mesaj profetic, ale celor care trebuie să ia o decizie pentru Hristos. Ce privilegiu avem să împărtăşim acest mesaj profetic şi să Îl rugăm cu umilinţă pe Dumnezeu pentru redeşteptare şi reformă, prin puterea Duhului Sfânt!

Suntem noi dispuşi la aceasta?

Ca unii care suntem credincioşi în ce priveşte profeţiile, neprihănirea lui Hristos şi revenirea Sa în curând, suntem noi dispuşi să ne reînnoim angajamentul faţă de Hristos, urmând exemplul Său – avertizând lumea şi împărtăşind dragostea Sa? Suntem noi dispuşi să proclamăm mesajele profetice clare ale celor trei îngeri? Suntem noi dispuşi să ne lăsăm folosiţi de Dumnezeu în aceste zile din urmă ale istoriei pământului, pentru a transmite cu bunătate şi cu putere ultimul Său mesaj de mântuire, de dragoste şi de judecată?

Atunci haideţi ca, mai întâi, să primim şi să credem noi înşine aceste solii, dându-le voie să ne trezească, să producă o reformă în noi şi să ne transforme, astfel încât lumina adevărului să lumineze, prin noi, într-o lume aflată în întuneric.

Într-o zi, foarte curând, vom privi în sus şi vom vedea un nor mic, întunecat, de aproape o jumătate de palmă. Acesta va deveni din ce în ce mai mare şi mai strălucitor. Milioane de îngeri vor alcătui acel nor minunat, care va avea deasupra un curcubeu strălucitor şi, dedesubt, fulgere. Chiar în mijlocul acestui nor incredibil va fi Acela pe care Îl aşteptăm: Mântuitorul şi Domnul nostru, Isus Hristos, venind ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor.

Ce zi va fi aceea!

Vă invit să vă supuneţi în umilinţă Domnului, Celui care a inspirat scrierea cărţilor Daniel şi Apocalipsa, Celui care ne-a încredințat întreita solie şi care ne cheamă la redeşteptare şi misiune, Celui care ne poate mântui prin haina neprihănirii Sale şi prin puterea Sa sfinţitoare, ca să devenim tot mai mult asemenea Lui. Dacă vreţi să Îi cereţi să vă folosească în vestirea mesajelor Sale profetice în ceasul crucial al istoriei acestui pământ, vă invit chiar acum, în timp ce citiţi aceste rânduri, oriunde v-aţi afla, să vă plecaţi capul şi să vă luaţi un angajament faţă de Hristos, rugându-L să vă reînsufleţească prin înţelegerea şi prin acceptarea celor trei solii îngereşti. Atunci, El va putea să vă dea curajul şi tăria pentru a transmite lumii aceste uimitoare mesaje.

Isus vine curând!

Întrebări pentru meditație şi discuţie

1. Ce înseamnă să trăim cu răbdare în aşteptarea venirii lui Isus?

2. De ce Sabatul va fi „proba cea mare a credincioşiei” în timpul sfârşitului? Este porunca a patra cea mai importantă poruncă?

3. Care ar trebui să fie principala noastră preocupare, în aşteptarea revenirii în curând a lui Isus? Să dezvoltăm o relaţie personală cu El? Să-i ajutăm pe alţii? Să studiem doctrina Bibliei? Explicaţi.

 1 Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, p. 19.

2 Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 105.

3 Idem, p. 445.

4 Idem, p. 612.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ted Wilson este președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial.

Joomla SEF URLs by Artio