Tipărire

Raportul presedintelui Conferintei Generale

De Ted N. C. Wilson ¦ Raport

Pastor-Ted-N-C-WilsonMisiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a avut întotdeauna la bază Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. De la început a constituit o mișcare profetică, fundamentată pe cuvântul si­gur al profeției. În timp ce noi am urmat sfatul lui Dumnezeu, El a binecuvântat biserica. După un început umil, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este acum denominațiunea protestantă cu cea mai rapidă rată de creștere din lume, nu­mărând mai mult de 18 milioane de membri.

Privind înapoi la ultimii cinci ani, este uimi­tor să vezi modul în care Dumnezeu și-a păs­trat biserica unită pentru a lucra împreună sub binecuvântarea și conducerea Lui. Duhul Său acționează cu putere și este o bucurie să putem vorbi despre modul în care El ne-a condus în această perioadă. Numai a lui Dumnezeu să fie toată slava!

Dintre numeroasele activități minunate de evanghelizare, dezvoltare și slujire din întreaga lume, pe care Dumnezeu le-a realizat prin inter­mediul multor credincioși, biserici și instituții ale mișcării advente, permiteți-mi să vă prezint în acest scurt raport doar câteva mostre ale bine­cuvântărilor unice oferite de El.

Redeșteptare și reformă

Doar prin predarea noastră lui Dumnezeu putem realiza orice lucru bun (vezi Filipeni 2:13). Am încurajat fiecare membru al bisericii să caute redeșteptarea și reforma personală, ru­gându-se pentru revărsarea Duhului Sfânt.

Asociația Pastorală a Conferinței Generale (CG) a avut un rol de conducere în cadrul Co­mitetului pentru Redeșteptare și Reformă, for­mat din lideri ai altor departamente și membri laici care aveau sarcina de a găsi modalități de a încuraja și facilita implicarea la nivel mondial.

„Un apel urgent la redeșteptare, reformă, uce­nicie și evanghelizare” a fost elaborat de comitet și votat de Comitetul Executiv al Conferinței Generale în timpul Consiliului anual din 2010. Atunci, membrii au promis „să acorde prioritate căutării lui Dumnezeu în vederea trezirii spiritu­ale și a revărsării Duhului Sfânt în puterea ploii târzii în viețile noastre, în familiile noastre și în slujirea noastră”1 și să încurajeze acest lucru în biserica din întreaga lume.

Tema redeșteptării și reformei a fost pro­movată prin intermediul a numeroase resurse excelente, dezvoltate de Asociația Pastorală a Conferinţei Generale, Ellen G. White Estate, studiile biblice pentru Școala de Sabat majori, revista Adventist World, Hope Channel etc.

În timpul Consiliului anual din 2010, co­mitetul executiv a făcut, de asemenea, apel „la fiecare membru al bisericii pentru a se uni cu liderii bisericii și cu milioane de alți credincioși adventiști care caută o relație mai profundă cu Isus și se roagă pentru revărsarea Duhului Sfânt, la ora 7:00 a fiecărei dimineți și seri, șapte zile pe săptămână”. Astfel a început ampla inițiativă „7-7-7”, care înconjoară globul cu rugăciuni stă­ruitoare pentru ploaia târzie.

Redeșteptați prin Cuvântul Său

  Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este sin­gurul fundament solid pentru o redeșteptare și o reformă autentice, programul online de citire a Bibliei – Redeșteptați prin Cuvântul Său – a fost inițiat în cadrul reuniunii de primăvară a Conferinței Generale, din anul 2012. Scopul acestei inițiative a fost de a încuraja fiecare cre­dincios adventist să Îi permită Duhului Sfânt să-i transforme viața în timp ce citește, meditează și se roagă zilnic, pe baza unui capitol din Biblie. În timpul acestei Sesiuni a Conferinței Generale din San Antonio, vom citi împreună capitolul fi­nal: Apocalipsa 22.

Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încredere

Astăzi este mai important ca oricând pen­tru noi, adventiștii de ziua a șaptea, care trăim într-o societate din ce în ce mai laicizată, să fim convinşi de credibilitatea Bibliei. Pentru cei care caută, dovezile abundă.

Institutul de Cercetare Geoscience, o entita­te a Conferinţei Generale, situat în Loma Linda, California, abordează tensiunile dintre știință și creația biblică. Această echipă de oameni de știință este implicată în cercetare științifică, în examinarea probelor și evaluarea lor din per­spectivă științifică și biblică. Ei susțin prezentări adresate diferitor grupuri, pregătesc materiale tipărite și video pentru a fi utilizate în școli și biserici, coordonează proiecte de cercetare de teren, participă la reuniuni științifice și publică numeroase articole în jurnale științifice.

Consiliul Credință și Știință al bisericii este un grup select de oameni de știință, teologi, edu­catori și lideri. În august 2014, acesta a organi­zat Conferința Internațională de Biblie și Știință „Afirmând Creația”.

Organizată în St. George, Utah, această conferință le-a oferit celor 463 de participanți – academicieni, oameni de știință, administratori, lideri ai bisericii, studenți înscriși la studii postuniversitare și membri laici din toate cele 13 divi­ziuni – oportunitatea de a experimenta armonia dintre natură, știință și Cuvântul lui Dumnezeu. Prezentatorii au abordat subiecte de genetică și biologie moleculară, coloană geologică, paleon­tologie, ecologie și altele. În timpul conferinței, membrii grupului au votat o declarație prin ca­re recunoșteau „responsabilitatea lor, în calitate de educatori adventiști, de a afirma și promova în mod public credința fundamentală a Biseri­cii Adventiste cu privire la creație și la potop, ca parte integrantă a angajamentului profesional, etic și spiritual”.

Accentul pe administrarea creştină a vieţii

În ultimii cinci ani, s-a pus un accent deose­bit pe aportul pe care îl poate avea administrarea creştină a vieţii la lucrarea de reformă şi redeş­teptare, prin aplicaţiile ei practice şi prin afirma­rea credibilităţii planului biblic al lui Dumnezeu pentru dăruirea sistematică. Tinerii s-au impli­cat într-un proiect de cercetare pentru evaluarea concepţiei şi dedicării membrilor faţă de biserică prin intermediul a 31 de focus-grupuri, în 16 ţă­ri. Reacţiile au fost foarte bune!

O abordare completă a slujirii în dome­niul sănătății

Ca adventiști de ziua a șaptea, suntem binecuvântați cu un mesaj care ne ajută să tră­im din belşug astăzi și pentru veșnicie. Pentru a ne îndeplini misiunea încredințată de Dumne­zeu de a împărtăși acest mesaj integral, în acești cinci ani s-a acordat atenție unei slujirii medica­le complete.

Lucrarea medicală completă recunoaște că Dumnezeu este Creatorul, Salvatorul, Vindecă­torul și Susținătorul nostru. Este evanghelizarea transformatoare în acțiune, pentru că oferă vin­decare, speranță și plenitudine. Deşi în ultimul secol ne-am situat, ca biserică, în prima linie a „lucrării misionare medicale”, această abordare ne încurajează să urmărim în mod intenţionat îmbinarea activităţilor care se adresează nevoilor fizice, sociale, emoționale și spirituale ale oame­nilor.

Coordonată de Comitetul pentru Slujire Me­dicală Completă și de Departamentul de Sănă­tate din cadrul Conferinței Generale, lansarea proiectului a avut loc în cadrul celei de-a doua Conferințe internaționale de sănătate și stil de viață, de la Geneva, Elveția, în iulie 2014.

Această conferință internațională, organiza­tă de Departamentul de Sănătate al Conferinţei Generale, a avut tema „Boli netransmisibile: sti­lul de viață și prevenirea, accesibile tuturor”. În cadrul acestei conferințe de șase zile, 1 300 de participanți din 83 de țări au asistat la prezen­tările unor vorbitori de renume internațional și la seminare pe o varietate de teme din domeniul sănătății.

Această conferință este doar un exemplu de integrare a lucrării medicale complete în misi­unea bisericii. Sub conducerea echipei Depar­tamentului de Sănătate al Conferinţei Generale, mii de pastori, cadre medicale, studenți de la te­ologie şi medicină și alți membri ai bisericii din fiecare diviziune și uniune a bisericii mondiale au fost instruiți pentru o abordare completă a sănătății.

Amintindu-ne că „refacerea corpului pregătește calea pentru refacerea sufletului”4, lu­crarea medicală completă reprezintă punctul de plecare în transmiterea veştii minunate a reveni­rii iminente a lui Hristos.

Misiunea în Oraşe

  Demografia mondială a intrat într-o nouă etapă importantă în 2011 când, pentru prima oară, populaţia urbană a devenit mai numeroasă decât cea rurală.

   În cadrul Consiliului anual din 2011, a fost adoptată iniţiativa Misiunii speciale pentru oraşe. Ea a subliniat încă o dată importanţa implementării unui plan strategic pentru lucrarea eficientă cu oamenii prin evanghelizarea urbană completă în sute de oraşe importante din lume între anii 2012 şi 2015 şi mai departe, până la revenirea Domnului.

Urmând sfatul inspirat al lui Ellen White, ne-am concentrat atenţia mai întâi asupra oraşului New York. În 2011, liderii de la Conferinţa Ge­nerală, de la Diviziunea Nord-Americană, de la Uniunile de conferinţe Atlantic şi Columbia şi de la cinci conferinţe locale s-au reunit pentru a crea planuri pentru misiune, luând New Yorkul ca simbol pentru ceea ce doreşte Dumnezeu să facă în oraşe. Metropola aceasta, cu 19 milioa­ne de locuitori şi nu mai puţin de 800 de limbi vorbite, le-a oferit miilor de pastori, evanghelişti, cadre medicale, studenţi şi laici din toate cele 14 regiuni majore ale lumii ocazia de a participa la o frumoasă lucrare de evanghelizare numită NY13.

În lunile premergătoare evanghelizării, parti­cipanţii au fost instruiţi, iar lucrătorii biblici au urmat un program de acreditare. La acest pro­gram au participat aproape 1 800 de persoane.

Pentru prima oară în istorie, Conferinţa Generală a organizat un curs de evanghelizare pentru Câmpul mondial, sub coordonarea lui Mark Finley, a lui Robert Costa şi a Asociaţiei Pastorale de la Conferinţa Generală. Au partici­pat 320 de delegaţi din toate diviziunile bisericii. Instruirea a durat trei săptămâni şi le-a oferit li­derilor instrumentele necesare pentru lansarea evanghelizării urbane complete în teritoriile un­de activează, prin Misiunea în oraşe.

Dumnezeu a binecuvântat proiectul NY13 din belşug! Mii de membri ai bisericii şi-au pus la lucru darurile primite de la Dumnezeu în ca­drul diverselor activităţi de mărturisire. Au fost organizate sute de evenimente, printre care pre­zentări medicale, cursuri de gătit, cursuri de lim­ba engleză, seminare de familie, studii biblice pe grupe, distribuire de literatură, concerte, semi­nare de profeţie, studii biblice individuale şi pro­grame pentru tineri. Duhul Sfânt a fost revărsat în măsură bogată. Inimile oamenilor au fost impresionate şi viaţa lor s-a schimbat. Proiectul NY13 a fost încununat cu susţinerea a circa 400 de prezentări evanghelistice în oraşul New York, în urma cărora au primit botezul 5 292 de per­soane preţioase. Această evanghelizare urbană completă, inspirată de Duhul Sfânt, care cuprin­de activităţile derulate în oraş şi în proximitate, urmează să ia amploare, fiind descrisă de Ellen White ca „o mişcare puternică”.

Un An în Misiune

  Programul Un An în Misiune, coordonat de Departamentul de Tineret de la Conferința Ge­nerală, a fost un stimulent extraordinar pentru inițiativa Misiunea în orașe. Paisprezece tineri din diviziunile bisericii și din Uniunea Misi­unilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord au venit la New York, au format o echipă şi au desfăşurat acţiuni comunitare cu scopul de a pregăti terenul pentru numeroasele campanii de evanghelizare susţinute în cadrul proiectului NY13.

  Voluntarii aceştia au folosit experienţa do­bândită aici şi au împărtăşit-o în zonele unde activează, în cadrul cursurilor pe care le prezin­tă. Scopul instruirilor este atragerea tinerilor în slujirea ca misionari timp de un an.

Spiritul Profetic rămâne relevant

  Deşi Fundaţia Ellen G. White împlineşte 100 de ani pe 16 iulie 2015 – centenarul morţii lui Ellen G. White – activitatea sa şi darul Spiritu­lui Profetic rămân la fel de relevante şi astăzi ca acum un secol.

  Printre prevederile din testamentul lui Ellen White se numără şi aceea ca administratorii pu­blicaţiilor ei să pregătească compilaţii ale scrie­rilor ei, după nevoie. În 2012, Fundaţia White a publicat Lucrarea în oraşe. Compilaţia aceasta s-a dovedit a fi o resursă excelentă pentru cei implicaţi în iniţiativa Misiunea în oraşe, imple­mentată la nivel mondial.

Proiectul Tragedia veacurilor

  Sfaturile importante date de Ellen White în 1905 se referă la punerea la dispoziţia cât mai multor oameni posibil a informaţiilor vitale des­pre timpul sfârşitului.

  „Tragedia veacurilor trebuie să fie pusă foarte mult în circulaţie”, scria ea. „Ea conţine istoria trecutului, prezentului și viitorului. Prezentând scenele de încheiere a istoriei acestui pământ, ea aduce o puternică mărturie în favoarea ade­vărului. Sunt nerăbdătoare să o văd pusă în cir­culaţie mai mult decât oricare altă carte pe care am scris-o, fiindcă în Tragedia veacurilor ultimul mesaj de avertizare pentru lume este dat mai clar decât în oricare dintre cărţile mele.”5

  Urmând acest sfat inspirat, Comitetul pentru Proiectul Tragedia veacurilor a lucrat la con­ceperea unui plan viabil, încurajându-i pe toţi adventiştii de ziua a şaptea să citească sau să re­citească Tragedia veacurilor în 2011 şi apoi să o distribuie larg în perioada 2012–2013.

Liderii noştri din toată lumea s-au implicat activ în promovarea acestui proiect, alături de milioane de laici. La scurt timp, au început să fie împărtăşite, prin materiale tipărite şi video, ex­perienţe despre modul cum s-a schimbat viaţa oamenilor în urma citirii acestei cărţi.

Îi aducem laude Domnului pentru că, până la finele anului 2013, peste 140 milioane de cărţi Tragedia veacurilor (sau capitolele selectate şi publicate sub titlul Marea speranţă) au fost dis­tribuite în aproape toate ţările de pe glob, ajun­gând la prieteni, rude, colegi, vecini şi la publicul larg şi aducând roade frumoase.

Comemorări

În ultimii cinci ani, am comemorat două eve­nimente semnificative: alegerea numelui biseri­cii, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, în 1860, şi fondarea oficială a bisericii, în 1863.

Mai multe entităţi ale bisericii s-au implicat în comemorarea lor. Revista Adventist World a publicat pe tot parcursul anului o serie de arti­cole, iar Fundaţia Ellen White a organizat chiar înaintea Comitetului de Primăvară din 2013 un eveniment special la Battle Creek, Michigan, care a constat din seminare şi alte activităţi. De­partamentul Arhive, Statistică şi Cercetare al Conferinţei Generale a avut un aport important: a pregătit o expoziţie fascinantă cu program de vizită permanent, care reflectă istoria Bisericii Adventiste, precum şi o versiune portabilă a ex­poziţiei, care a făcut turul a numeroase colegii, universităţi şi tabere. Departamentul a găzduit o serie specială de 25 de prezentări despre istoria mişcării adventiste. De asemenea, a pregătit o se­rie de videoclipuri îndrăgite cu titlul This Week in Adventist History, care au generat milioane de vizualizări pe reţelele sociale.

De ce atâta accent pe istorie? Pentru că, deşi avem privirea îndreptată spre viitor, este esenţial să rememorăm trecutul: „Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor decât de a uita felul în care ne-a condus Domnul şi lecţiile pe care ni le-a oferit El în istoria noastră.”6

Evanghelizarea pe internet

Recunoscând influenţa tehnologiei moderne, biserica a pus un accent puternic pe utilizarea in­ternetului şi a mass-mediei în scopul proclamării lui Hristos şi a mesajelor celor trei îngeri.

O cale prin care facem aceasta este reţeaua GAiN (Global Adventist Internet Network), o comunitate de informaticieni şi comunicatori adventişti de ziua a şaptea, care împărtăşesc Evanghelia pe internet. Ea a fost organizată în 2004 de către Conferinţa Generală şi se reuneşte în cadrul unui forum anual, facilitat de Departa­mentul de Comunicare al Conferinţei Generale. În 2015, conferinţa a fost transmisă pentru pri­ma oară în direct şi a fost urmărită pe 3 853 de monitoare, cu participanţi din 105 ţări. Îl lăudăm pe Domnul pentru aceşti oameni dedicaţi care câştigă suflete pentru Hristos în cyberspaţiu.

În perspectivă

  După ce am făcut retrospectiva anilor 2010– 2015 şi am rememorat ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să privim înainte spre revenirea Sa iminentă. Avem certitudinea că El a adus la exis­tenţă Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, ca mişcare profetică pentru aceste zile finale.

  În aceşti cinci ani, Dumnezeu a lucrat prin fiecare departament al bisericii, prin sutele de instituţii de educaţie, de sănătate şi de publicaţii, prin entităţi speciale precum Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) şi prin membrii noştri minunaţi de pe tot globul. El ne-a încredinţat tuturor un mesaj vital de împăr­tăşit lumii, un mesaj care Îl are în centru pe Hris­tos, Creatorul, Răscumpărătorul, Marele-Preot şi Împăratul nostru, care Se va întoarce curând. El ne invită să ne smerim inimile prin redeşteptare şi reformă, cerând ploaia târzie a Duhului Sfânt, ca să putem duce mai departe misiunea Sa!

  Cu toţii suntem chemaţi să Îi slujim Dom­nului; cu toţii avem o lucrare de făcut pentru El, prin evanghelizarea şi mărturisirea integrată şi completă. Acum este timpul să acceptăm che­marea Sa! Acum este timpul să mergem înainte prin credinţă, încrezându-ne în Cuvântul Său, în sfaturile Spiritului Profetic, acum când ne aflăm pe pragul veşniciei!

   Amin, vino Doamne Isuse!

Ted N. C. Wilson este președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial. Acest raport a fost prezentat la Sesiunea Conferinței Generale din 2015.

_____________________________

1. „God’s Promised Gift: An Urgent Appeal for Revival, Reformation, Discipleship, and Evangelism”, rezoluția Consiliului Anual, votată pe 11 octombrie 2010, p. 3.

2. Ibid., p. 4.

3. Declaraţia integrală este disponibilă pe http://fscsda. org/icbs/.

4. Ellen G. White, Lucrarea medicală, p. 240.

5. Ellen G. White, Evanghelizarea prin literatură, p. 127.

 

6. Ellen G. White, Schiţe din viaţa mea, p. 196.

Joomla SEF URLs by Artio