Tipărire

Misiunea în marile orașe

Biserica a fost creată pentru misiune. Deseori uităm acest lucru. Faptul că Domnul Isus a învins păcatul pe Dealul Golgotei trebuie proclamat la orice ființă de sub soare. Mai mult decât atât, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Rămășița – a fost chemată să pregătească reve­nirea Domnului. Lumea trebuie să știe că acum are loc judecata și că, în curând, fiecare om se va întâlni cu propriile decizii.

Astăzi, omenirea numără în jur de 7 miliarde de persoane. Peste jumătate dintre acestea locu­iesc în orașe. Acesta este motivul pentru care misiunea bisericii se va concentra în mod special asupra centrelor urbane. Începând cu anul 2013, mai multe metropole din întreaga lume vor primi solia mântuirii prin programe și proiecte care au ca țintă răspândirea adevărului.

Până la marginile pământului...

Planul general este ca la fiecare nivel al bi­se­ricii să fie aleasă cea mai reprezentativă me­tropolă din zonă și să fie concepute acțiuni misionare specifice. La nivelul Conferinței Ge­nerale a fost ales orașul american New York. El a fost ales nu doar pentru că este unul dintre cele mai mari orașe din lume, ci și pentru că, încă de acum un secol, Ellen White recomanda acest oraș pentru o lucrare misionară specială. Iată ce spunea ea: „Pe când mă aflam la New York, în iarna anului 1901, am primit lumină cu privire la lucrarea din acel mare oraş. Noapte după noapte mi-a trecut pe dinainte calea pe care trebuie să meargă fraţii noştri. În marele New York, solia trebuie să se răspândească precum lumina unei lămpi aprinse. Dumnezeu va ridica lucrători pentru această lucrare, iar îngerii Lui vor merge înaintea lor.” (Misiunea în marile orașe, p. 73)

Diviziunea Inter-Europeană, din care face parte și România, a ales să aplice acest proiect de misiune în orașul elvețian Geneva. Deși nu este cel mai mare oraș de pe teritoriul acestei diviziuni, în Geneva își au sediul mai multe or­ganizații internaționale, constituind astfel un important centru de influență. Astfel, prin mi­siunea pentru Geneva se dorește transmiterea adevărului nu numai localnicilor, ci și nume­roșilor vizitatori ai acestui oraș.

La nivelul țării noastre, fiecare conferință lo­cală s-a pregătit pentru a vesti Evanghelia cetă­țenilor din mai multe orașe importante. Pentru a ști care sunt orașele în care se va desfășura acest program și ce fel de acțiuni au fost plănuite, am discutat cu președinții fiecărei conferințe. Astfel, vă putem prezenta informații concrete despre fiecare zonă a țării.

 

Conferința Banat – Din această parte a țării au fost alese orașele Timișoara, Arad și Oradea. Cele trei orașe însumează aproximativ 700 000 de locuitori, dintre care 1 900 sunt mem­bri ad­ven­tiști.

Planul misionar al Conferinței Banat are în vedere atât stimularea și revigorarea spirituală a membrilor adventiști, cât și slujirea semenilor din afara bisericii. Planurile misionare includ evan­ghelizare prin literatură, seminare biblice, evanghelizări publice, expoziții de sănătate, stan­duri și cluburi de sănătate, caravana sănătății etc.

Acțiunile demarate au avut deja un ecou promițător. Astfel, la Expoziția de sănătate de la Arad au participat peste 1 200 de persoane, iar la Oradea au trecut pe la standuri aproximativ 700 de persoane. Alte acțiuni, ca Orășelul copiilor sau Pastor valdenz, au animat atât spiritul misionar al membrilor și pastorilor, cât și interesul religios al oamenilor din aceste orașe.

„Dorința noastră”, a spus fratele Mihai Maur, președintele Conferinței Banat, „este ca mesa­jul celor trei îngeri să răscolească aceste trei mari orașe, conștienți fiind că timpul reve­ni­rii Mân­­­tuitorului este atât de aproape, iar eve­ni­­mentele care se derulează în jurul nostru pre­gă­tesc cadrul pentru încheierea lucrării. Avem onoarea să fim o parte a provocării lui Dumnezeu, unindu-ne eforturile pentru misiu­nea din marile orașe. Ținta noastră este ca în aceste trei orașe să apară noi biserici adventiste.”

 

Conferința Moldova – Bacău, Galați și Iași sunt cele mai mari municipii din zona Moldovei care vor intra în programul „Misiunea în marile orașe”. În cele trei orașe locuiesc circa 630 000 de oameni, dintre care 5 300 sunt adventiști de ziua a șaptea.

O gamă largă de acțiuni misionare au fost deja derulate în toamna anului 2012. Rezultatele implicării din inimă nu au întârziat să apară. Deși la început manifesta o atitudine circum­spectă, un participant la programul de sănătate susținut la Bacău de către fratele Virgil Stroescu a devenit din ce în ce mai apropiat de biserica noastră. Astăzi participă în mod regulat la pro­gramele comunității, fiind chiar implicat în activitatea muzicală a bisericii.

Anul acesta sunt planificate pentru fiecare dintre cele trei orașe diverse acțiuni mi­sionare ce cuprind: lucrare pentru tineri, mi­siu­ne prin literatură, cluburi de sănătate, con­certe, acțiuni de binefacere, evanghelizări publice ș.a.

Misiunea în marile orașe, fiind proiectul in­spirat, transmis prin scrierile lui Ellen White, credem că va fi viabil în Conferința Mol­dova, căci se pliază foarte bine pe programul re­deș­teptării și înviorării prin misiune, și dorim să se finalizeze în rezultate cu implicații veșnice”, ne-a spus fratele Paul Pauliuc, președintele Con­ferinței Moldova.

 

Conferința Muntenia Începând cu acest an, în municipiul București se vor pune în aplicare mai multe acțiuni misionare ca parte a proiectului „Misiunea în marile orașe”. La recensământul din 2011, s-a stabilit că Bucureștiul are aproximativ 1 600 000 de locuitori, 4 700 dintre aceştia fiind membri adventiști.

Principalele direcții de misiune stabilite pen­tru capitală sunt: prezentarea și dezvoltarea unui stil de viață sănătos, educație holistică, im­pli­care socială dezinteresată, comunicare profe­sionistă, prezentarea mesajului profetic ac­tual și transformarea comunităților din Bu­curești în centre de influență locale. Pentru ca aceste obiective să fie îndeplinite, au fost stabilite pla­nuri concrete și acțiuni ce vizează fiecare direcție în parte.

Unul dintre proiectele deja începute au ca scop slujirea persoanelor cu dizabilități. Ecoul acestei lucrări desfășurate sub coordonarea Aso­ciației „Ridică-te și umblă” sunt deosebite, iar binecuvântarea divină se observă asupra tuturor celor implicați.

Dacă Dumnezeu va mai îngădui timp de har, proiectul „Misiunea în marile orașe” este pre­vă­zut să se desfășoare pe o perioadă de 15 ani. În acest timp, membrii bisericilor adventiste din București ar trebui să constituie „o comunitate de credin­cioși autentici, deschiși, cu un mesaj spiritual profetic actual, relevant pentru toa­te categoriile sociale, plin de speranță și anco­rat în Biblie, o comu­nitate recunoscută pen­tru pro­mo­­varea unui stil de viață sănătos, a unei educații individuale holis­tice consistente și pen­tru impli­carea socială dezinteresată”, a spus fratele Georgel Pîrlitu, președintele Conferinței Mun­tenia.

 

Conferința Oltenia – Cel mai mare centru urban din Oltenia este municipiul Craiova. Aici locuiesc peste 300 000 de locuitori, dintre care circa 1 000 sunt adventiști.

Ofensiva misionară pentru Craiova a început încă din toamna anului 2012. Ca rezultat imediat al acestor acțiuni, în luna noiembrie au început să funcționeze 10 cluburi (4 de sănătate, 2 pentru pensionari, unul de familie, unul de tineret, o clasă de gătit, o clasă de renunțare la fumat), strângând aproximativ 270 de persoane din cei ce s-au înscris în cadrul campaniilor de colportaj. Iar alte câteva sute de persoane și-au exprimat dorința de a se înscrie la cursuri prin corespondență.

Planul de acțiune general include câteva di­recții majore, și anume: lucrarea personală a membrilor în cercul lor de influență, lucrarea din casă în casă, lucrarea în instituții publice, acțiuni în săli publice, evenimente stradale, și proiecte media. Urmând aceste direcții, în­cepând cu toamna anului 2013 vor fi incluse în acest proiect misionar și orașele Pitești și Râmnicu Vâlcea.

„Faptul că Ellen White a insistat ca biserica să-și concentreze eforturile misionare asupra orașelor ne dă certitudinea că ceea ce facem se încadrează în planurile concrete ale lui Dum­nezeu pentru timpul acesta”, a spus fratele Da­niel Delcea, președintele Conferinței Oltenia.

 

Conferința Transilvania de Nord – Municipiul Cluj-Napoca, centrul urbanistic și cultural al Transilvaniei, a fost inclus în proiectul „Mi­si­­u­nea în marile orașe”. Aici trăiesc circa 310 000 de lo­cu­i­tori, dintre care aproximativ 1 000 sunt adventiști.

La Cluj-Napoca, planurile de evanghelizare au fost demarate într-o sincronizare armonioasă și inspirată cu planul Conferinței Generale. Au fost ținute deja două evanghelizări publice, continuate de acțiuni misionare concrete prin grupele de misiune organizate în acest sens. Pen­tru anul 2013 sunt plănuite acțiuni de distri­buire a cărții Tragedia veacurilor și a altor cărți evanghelistice. De asemenea, grupele misionare deja stabilite vor continua lucrarea directă cu oamenii, punând un accent deosebit pe rugă­ciune și relații personale.

„Vreau să folosesc această ocazie pentru a reîmprospăta chemarea la rugăciune de mijlocire pentru sufletele din orașul Cluj-Napoca. Nu renunțați la viața de rugăciune! Îi invit din nou pe toți membrii bisericii să se alăture acestei lupte spirituale. Dumnezeu ne-a dat experiențe încurajatoare în 2011 și 2012 și sunt sigur că are pregătite astfel de experiențe și pentru anul 2013”, a spus fratele Romeo Asanache, președintele Conferinței Transilvania de Nord.

 

Conferința Transilvania de SudConferința Transilvania de Sud a ales pentru misiune trei centre urbane: Brașov, Sibiu și Sighișoara. Cele trei orașe însumează 450 000 de lo­cuitori, dintre care 1 100 sunt membri ai Bisericii Adventiste.

Fiecare dintre orașele vizate a devenit ținta unui proiect de plantare de biserici, urmărindu-se stabilirea unei noi comunități într-un cartier fără sau cu slabă prezență adventistă, în decursul a 5 ani. Ca strategie, se dorește abordarea zonei prin oferirea de servicii specifice.

În luna septembrie a anului 2012 a fost derulat în Brașov proiectul „Caravana sănătății”. În urma acestui program, 80 de persoane s-au arătat in­teresate de continuarea relației cu Biserica Ad­ventistă. De asemenea, proprietarul unei mari companii de transport și-a arătat disponibilitatea de a oferi sala de conferințe a sediului său pentru astfel de programe și seminare spirituale.

„Gândul central care continuă să mențină motivația la cote normale este Cuvântul Mân­tuitorului, care a dat asigurarea că «holdele sunt albe acum, gata pentru seceriș» (Ioan 4:35). Miza rămâne asupra Domnului secerișului, singurul care are acces la toate inimile,” a spus fratele Lucian Cristescu, președintele Conferinței Tran­silvania de Sud.


„Se caută un Iona”

În fața acestei mari provocări misionare este evidentă nevoia de oameni consacrați și dispuși să lucreze pentru semenii lor. Altădată, Iona s-a speriat de o asemenea provocare. Însă, ca și atunci, miile de oameni care „nu știu să deo­sebească dreapta de stânga lor” așteaptă solii iz­băvirii.

Fiecare membru va avea posibilitatea să fie un Iona. Prima datorie este aceea de a ne ruga pentru locuitorii marilor orașe. Apoi să căutăm, personal, să fim dispuși să ne implicăm într-unul din proiectele desfășurate în acest sens.

Fie ca Domnul să binecuvânteze „Misiunea în marile orașe”!

Joomla SEF URLs by Artio