Tipărire

Institutul Teologic Adventist - INSTRUIEȘTE, TRANSMITE, AFIRMĂ

Declarația de misiune a Institutului Teologic Adventist:

Chemat la existenţă de Dumnezeu, clădit pe Sfânta Scriptură şi ridicat pe temelia pusă de înaintaşi, Institutul Teologic Adventist are menirea de a forma oameni care să reflecte caracterul divin în viaţa lor şi să se dedice servirii Mântuitorului.

 

La aproape un secol de la înființare, cea mai importantă instituție de învățământ a Bise­ricii Adventiste din România își continuă activitatea pregătind oameni care să slujească în biserică, în instituții ale bisericii sau în alte locuri. Studenții de la Institut se pregătesc în cadrul a trei programe de master și a patru programe de studii de licență.

    

 

Cele mai bune programe adventiste de master, la noi acasă!

Pentru credincioșii adventiști care vor să descopere tezaurul teologiei bisericii, indiferent de vârstă, un stagiu de pregătire la cea mai pres­ti­gioasă instituție adventistă de învățământ su­pe­rior este un vis. Iar, atunci când încep să calcu­leze costurile de peste ocean ale acestui vis, se trezesc.

Cu aproape 10 ani în urmă, administrația Uniunii de Conferințe și cea a Institutului Teo­logic Adventist au negociat un parteneriat pen­­­tru un Master în Religie cu Universitatea Andrews, din SUA. De atunci încoace, zeci de absolvenți ai Institutului Teologic au parcurs acest program de înaltă ținută academică și cu un consistent conținut biblic și teologic.

Lumea adventistă nu cunoaște ceva mai serios, mai înalt și mai demn de urmat în specializare teologică precum oferta de studii a Andrews University, implicit acest master oferit în afara campusului Andrews în doar 5 universități adventiste din lume, între care se numără și Institutul Teologic Adventist de la Cernica. Profesorii de la master sunt membri ai corpului profesoral de la Andrews sau de la alte instituții adventiste de prestigiu, recomandați de Andrews.

MA in Religion poate fi parcurs într-un an universitar (intensiv, din septembrie până în iunie) sau pe module (pe durata a 2-4 ani, în cursuri de 10 zile/modul).

Pentru a savura ineditul și folosul acestui pro­gram, condiţiile de admitere pentru cititorii acestor rânduri nu sunt deloc imposibile: 1. Ab­solvent de facultate (indiferent de pro­fil); 2. Cu­noștințe de limbă engleză, de­mon­strate printr-un test TOEFL sau MELAB; 3. Cos­turi minime (vezi www.institutadventist.ro).

MA in Religion se adresează oricărui că­u­tă­tor de comori teologice. Studiile de Ve­chiul Tes­ta­ment, Noul Testament, Teologie Siste­ma­tică, Istoria Bisericii, Misiune mondială, Pre­dicare, Evanghelizare, Leadership etc. pregătesc specialiști în religie, teologie și în misiune pentru dezvoltare personală. Pentru alţii, el reprezintă pasul obligatoriu înainte către doctoratul în Teologie Adventistă.

În ultimii doi ani, programul a îmbrăcat „haină” internațională, prin studenții străini (Anglia, Germania, Austria etc.) care s-au în­scris şi au studiat la Cernica.

Trebuie știut, de asemenea, că și Universita­­tea Montemorelos, din Mexic, desfășoară, în par­te­neriat cu ITA, două cursuri de master: unul în Ştiințe ale Educației, iar celălalt în Consiliere Familială.

Ps. asist. univ. drd. MARIUS MUNTEANU


 

Program de studii: Teologie Adventistă Pastorală

Este de apreciat că Uniunea Română a în­fiinţat în primul sfert al secolului al XX-lea
prima instituţie de învăţământ teologic adventist şi a investit resurse financiare, umane şi ma­te­­riale considerabile de-a lungul istoriei a ceea ce s-a numit Şcoala Biblică de la Focşani, Diciosânmartin şi Stupini, apoi Seminarul Teo­logic din Bucureşti şi în prezent Institutul Teologic Adventist de la Cernica. Istoria fiinţării şi activităţii Şcolii Teologice din România, cuprinsă între 1924 şi 2012, dă mărturie despre funcţia ei de creuzet în care s-au format sute sau chiar mii de lucrători: pastori, administratori, misionari şi profesori de teologie care servesc biserica lui Dumnezeu în ţară şi peste hotare.

Programul de studii Teologie Adventistă Pas­torală de la Cernica îşi menţine propriul raison d’être, chiar în condiţii de austeritate fi­nanciară, fiindcă personalul didactic şi admi­nistrativ, susţinut de Uniune, este convins de utilitatea educaţională, spirituală, misiologică şi teologică a acestuia. În sprijinul existenţei acestei convingeri, vine faptul că s-a înfiinţat şi un program de MA in Religion, în colaborare cu Universitatea Andrews, din Statele Unite. Atingerea excelenţei vocaţiei de pastor impune asemenea îmbunătăţiri ale educaţiei adventiste reprezentate de această facultate.

Absolvenţii acestui program îşi desfăşoară activitatea la diferitele nivele ale structurii organizaţiei Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, ca angajaţi permanenţi ai celor şase Conferinţe din România, ADRA România, Editura Viaţă şi Sănătate, Sola Scriptura, Speranţa TV, Radio Vocea Spe­ranţei, Institutul Teologic Adventist
de la Cer­nica, Liceele din Bucureşti, Craiova şi Cluj, ADRA Turcia, Diviziunea Euro-Afri­ca,
Uni­ver­sitatea La Plata, din Argen­tina, Universitatea Africa de Est, din Kenya, Misiunea Turco-Cipriotă şi ca pastori ai co­mu­ni­tăţilor româneşti ale dias­­po­rei.

Lect. univ. dr. ZOLTÁN SZALOS-FARKAS


 

Program de studii: Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză

În anul 1998, la Institutul Teologic Adventist s-a înființat o nouă specializare: Teologie Ad­ventistă Didactică – Limba și Literatura Ro­mâ­nă. De-a lungul timpului, s-au căutat va­ri­­antele cele mai bune pentru acest domeniu, ținându-se cont de evoluția societății și pre­fe­rințele absolvenților de liceu. În cele din ur­mă, s-a considerat că specializarea Limba și Li­teratura Română – Limba și Literatura Engleză răspunde celor mai multe cerințe și așteptări prin aceea că oferă o paletă variată de perspective în carieră. Astfel, în anul 2008, s-a obținut autorizarea acestei specializări.

Specializarea își propune să informeze și să conștientizeze studentul de bogăția artistică a cuvântului, de arta structurilor literare și de frumusețea limbii române, să conducă stu­dentul în descoperirea Bibliei – cea mai mare
Carte de literatură, izvor de frumusețe, înțe­lepciune și adevăr –, să cultive dragostea stu­den­ților pentru Dumnezeu, recunoscându-L drept autor al frumosului și al adevărului, să ajute studentul să folosească eficient și corect limbile română și engleză, în comunicarea orală și în cea scrisă, să ofere pârghii de identificare și dezvoltare a ca­pacităților artistice ale studenților, îndru­mân­du-i în materializarea acestora prin creații proprii.

Ellen White, în cartea Educaţie, atrage atenția asupra importanței pe care o are „ca­pa­citatea cuiva de a scrie și de a vorbi limba nativă cu ușurință și acuratețe” (p. 186). Un motiv în plus de a alege spe­cializarea Litere la ITA.

Cei mai mulți dintre absolvenții programului de studii Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză au urmat cursuri de master și doctorat la universități din țară și din străinătate, s-au titularizat în învățământul de stat sau în cel particular, au obținut posturi importante în instituții ale bisericii și nu numai: redactori, corectori, bibliotecari, secretari, realiza­tori de emisiuni radio și de televiziune, cadre didactice. Alte posturi care pot fi ocupate după absolvire sunt cele de consilieri, filologi, istorici, critici și teoreticieni literari, lingviști, experți, re­­­fe­renți literari, editori, asis­tenți de cercetare etc.

Lect. univ. dr. Elena Petrescu


 

Program de studii: Asistenţă Socială

Scopul activității unui asistent social este asis­­tarea „persoanelor sau a comunităților aflate în ne­­­voie, implicându-se în identificarea, în­țe­legerea, evaluarea corectă și soluționarea proble­melor so­ciale”.1 Ca profesie, asistența socială are o istorie relativ scurtă în țara noastră, fiind discreditată în perioada comunistă când se considera că sta­tul socialist, prin însăși natura sa, nu permitea apa­riția sau perpetuarea problemelor de natură so­cială. După 1989, alături de alte profesii „in­ter­­zise”, asistența socială părăsește lista dome­niilor de studiu „tabu”. Astăzi, absolvenții facultăților de asistență socială din România pot lucra în instituții de stat (departamente în ca­drul primăriilor, direcții de asistență socială, pe­nitenciare, școli, spitale ș.a.) sau în organizații non­guvernamentale, oferind sprijin persoanelor în nevoie – persoane de vârsta a treia, copii și adolescenți, persoane dependente, familii în situații de criză, persoane cu dizabilități.

În 1999, au început cursurile pen­tru prima promoție de studenți ai specializării Asistență Socială din cadrul ITA. În 2000, spe­cializarea a primit autorizare provizorie din par­tea insti­tu­țiilor statului, iar din 2008, funcțio­nează ca pro­gram de studii acreditat. Opțiunea de a in­clude asistența socială printre domeniile de inte­res găzduite de Institut se jus­tifică prin însăși mi­siunea noastră de creștini. Ellen White subli­nia faptul că, mult prea adesea, ne este ușor să devenim mai preocupați de prima parte a po­run­cii: „Să iubești pe Domnul, Dumneze­ul tău, din toată inima ta …”, iar ma­ni­fes­tarea faptului că ne iubim aproapele ca pe noi înșine rămâne la nivelul înclinației sau im­pulsului.2, 3 Firește, Isus Se adresează fiecărui urmaș al Său atunci când amintește în Matei 25: „Am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine”. Dar, alături de predicare, misiune medicală și educație, asistența socială se încadrează pe lista „chemărilor” destinate celor care doresc să Îl slujească în mod special prin profesie sau vor doar să își perfecționeze cunoștințele și abilitățile în una dintre aceste arii pentru a-L servi cu folos.

1 Legea nr. 466/2004 privind Sta­tutul asistentului social.

2 Herbert E. Douglas – Messenger of the Lord. The Prophetic Ministry of Ellen G. White, cap. 31.

3 Ellen G. White, Parabolele Dom­nului Hristos, p. 382.

Lect. univ. dr. Flavia Iosub


 

Program de studii: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Programul de studii Pedagogia Învățămân­tului Primar și Preșcolar este una dintre cele mai noi oferte educaționale ale Institutului Teologic Adventist. Înființat și autorizat în 2008, acest program de studii caută să pună bazele unei educaţii echilibrate şi complete a celor care răspund chemării de a fi îndrumătorii primilor pași ai copiilor în domeniul educației formale. Prin rezultatele excelente obținute la examenul de licență din iunie 2011 (promovabilitate de 100%), prima promoție de absolvenți a repre­zentat o reușită și o marcă a performanței acestui program de studii.

Fundamentată pe principiile Bibliei, ca te­mei al credinţei și al stilului de viață pe care îl promovează Biserica Adventistă, specializarea are ca obiectiv formarea de profesori pentru în­văţământul preşcolar şi primar care, alături de elevii lor, ating cele mai înalte standarde de performanţă, îşi dezvoltă continuu potenţialul și fac din propria lor educație o pasiune pentru o viață întreagă.

În timpul celor trei ani de studiu, studenții se pregătesc pentru a dobândi competențe rele­vante: proiectarea activităţilor de învăţare, adap­tarea şi utilizarea diferitelor strategii de predare/învăţare, explicarea şi utilizarea lor adecvată în co­­mu­nicarea profesională a conceptelor, a teo­rii­­lor şi a metodelor didactice şi pedagogice de bază, evaluarea rezultatelor învăţării şi a per­for­man­ţelor copiilor/elevilor, comunicarea efi­ci­­entă cu persoane sau grupuri, utilizarea teh­no­­logiilor in­formaţionale şi integrarea lor în me­­diile de în­văţare, abilitatea de a răspunde dife­ritelor nevoi de învăţare ale copiilor/elevilor, capacitatea de a reflecta cu privire la sistemul de valori (personal şi al grupului de elevi) etc.

Mai mult decât dobândirea acestor abilități, a fi profesor pentru învățământul preșcolar și primar reprezintă o onoare, adesea subestimată, și o provocare pasionantă din cel puțin trei perspective:

1. Oportunitatea de a forma obiceiurile de în­­vățare ale preșcolarilor și elevilor reprezintă șan­sa de a forma o generație de viitori adulți care vor avea posibilitatea și datoria de a căuta răspunsuri la probleme ale omenirii, peste câteva decenii.

2. Pentru a reuși să formeze tineri capabili să se adapteze viitorului care se promite să fie unul extrem de volatil, un profesor are nevoie de perspectivă, de o gândire ageră și de dorința de a ține mereu pasul cu descoperirile și întrebările din domeniul său de interes și expertiză (și nu numai).

3. Amintirile primelor lecții predate cu răb­dare, claritate, preocupare, creativitate și metodă reprezintă unul dintre cele mai frumoase daruri pe care un profesor le poate oferi elevilor săi.

Programul de studii Pedagogia Învăță­mân­tului Primar și Preșcolar din cadrul Institutului Teologic Adventist își propu­ne să formeze pro­fesori care să se ridice la nivelul acestei pro­vocări.

Lect. univ. dr. Zenobia Niculiţă


 

La finalul anului 1999, biblioteca Institutului avea înregistrate 18 862 de titluri de carte disponibile la raft, iar în decembrie 2011, titlurile disponibile erau de cca 26 060. Media creșterii anuale în perioada 1999-2011 a fost de 654 titluri/an, iar între anii 2008 şi 2011, media anuală a crescut la 807 de titluri.

Laurențiu Nistor, pastor, bibliotecar-şef


 

Departamentul Administrativ

Privind retrospectiv, nu pot să nu constat eforturile uriaşe susţinute şi determinate pe care biserica noastră le-a făcut, de-a lungul ultimilor ani, în dezvoltarea şi echiparea campusului uni­versitar de la Cernica. Am condus, în ultimii unsprezece ani, un număr însemnat de delegaţi care au dorit să viziteze institutul. Am oferit explicaţii şi am răspuns la diferite întrebări. Reacţia a fost mereu aceeaşi: „Aveţi un campus, dotări şi condiţii pentru desfăşurarea activităţii didactice cu totul excepţionale.” Am fost mereu bucuroşi să auzim că biserica este un exemplu la acest capitol pretutindeni în lume. Rămâne to­tuși o întrebare foarte rar rostită, dar care zăboveşte adesea între preocupările şi motivele de rugăciune tainică: Vom avea tineri dornici să studieze, să muncească, să îşi dedice viaţa şi să îşi înceapă „drumul” în această şcoală?

În anii parcurşi de la înfiinţarea Institutului Teologic Adventist şi până în clipa în care scriu aceste rânduri, Dumnezeu a aşezat în inima ti­nerilor bisericii Sale gândul că educaţia ad­ventistă este preţioasă. Oare, privind în zare, ar trebui să simţim îndoiala cuprinzând încet inimile noastre? În ultimii opt­sprezece ani, nu am întâlnit niciun tânăr care să fie nevoit să se declare înfrânt din motive financiare. În­frân­gerile, dacă au existat, au venit din cu totul alte direcţii.

Folosesc ocazia rostirii acestor gânduri pen­tru a vă invita pe voi, tinerii bisericii noastre, să păşiţi pe „drumul” care începe la Cernica, pentru că sfârşitul acestui drum ar putea fi zărit în Cer.

Pastor Claudiu Goran, director general administrativ


 

***

Indiferent de programul ales, fiecare tânără sau tânăr începe o experiență care înseamnă mai mult decât un demers academic. Obiectivul final nu este doar obținerea unei diplome care le oferă absolvenților toate drepturile legale, ci dobândirea unor cunoștințe, atitudini și preo­cupări care să-i ajute să-şi continue lucrarea de instruire a minții, transmiterea de va­lori și afir­marea credinței după modelul Mântuitorului, Isus Hristos. 

Joomla SEF URLs by Artio